Sejm przyjął siedem poprawek, które w ubiegłym tygodniu do noweli Prawa łowieckiego zgłosił Senat:


– zostaną wprowadzone obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne dla myśliwych. Będą oni musieli je robić co pięć lat.

– osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r., które były pracownikami, funkcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa lub współpracowały z organami bezpieczeństwa nie będą mogły wchodzić w skład organów PZŁ i zarządu koła łowieckiego.

– uchylony został przepis karny w odniesieniu do umyślnego przeszkadzania w polowaniu.

– myśliwi w książkach ewidencji polowań nie będą musieli wskazywać postrzelonych i nieodnalezionych zwierząt (tzw. postrzałków).

-właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego będzie mógł złożyć staroście oświadczenie, w którym nie zgadza się na prowadzenie polowań na ich gruntach.

– wprowadzono przepis zakazujący będzie osobom niepełnoletnim udziału w polowaniach.

– nowe prawo łowieckie zwiększy nadzór Ministra Środowiska nad PZŁ. Będzie on zatwierdzał statut PZŁ, powoływał zarząd główny, powoływał i odwoływał Łowczego Krajowego (powoływał z trzech przedstawionych przez myśliwych kandydatów; odwoływał po zasięgnięciu opinii myśliwych).

-nowe przepisy regulują też kwestie odstrzału w parkach narodowych. Polowanie będzie możliwe jedynie po każdorazowym uzyskaniu upoważnienia od dyrektora parku lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

– zmianie ulegną przepisy dotyczące szkód i wypłat odszkodowań. Koła łowieckie będą nadal wypłacały odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę. Myśliwi nie będą jednak sami – tak jak dotychczas – szacować szkód. Mają się tym zajmować komisje składające się z przedstawiciela gminy, zarządcy obwodu łowieckiego i właściciela nieruchomości, na której wystąpiła szkoda. Organem odwoławczym będzie nadleśniczy, a od jego decyzji będzie można odwołać się do sądu.

– nowela dopuści też izby rolnicze do procesu wyznaczania obwodów łowieckich orazy udział przedstawiciela izb w inwentaryzacji zwierząt łownych. Izby rolnicze będą mogły też wnioskować o rozwiązanie koła łowieckiego, jeżeli nie będzie wykonywało ono ustalonych planów łowieckich.

– celem nowelizacji było też wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, który wskazał na niedostateczną ochronę praw właścicielskich w obowiązujących przepisach. Chodziło o brak konsultacji z prywatnymi właścicielami gruntów podczas tworzenia obwodów łowieckich czy w czasie polowań na ich terenie. Trybunał dał wówczas 18 miesięcy na zmianę przepisów.

Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.